نمایش نتایج برای "#کودک_کارآفرین #میلیونر_خود_ساخته #میلیاردر_خودساخته #میلیاردر_خود_ساخته #هوش_مالی #ایران_گرافی #بورس"

برچسب ها (Tags)

  • امیرسالار علیزاده بذرافشان

   کودک کارآفرین

   بسیاری از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮات ﺧــﻮب، ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺮﻓــﻪ اى در آﯾﻨﺪه اﺳــﺖ. اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ! ﺗﺎم ﮐﻮرﻟﻰ، ﺣﺴﺎﺑﺪار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ﻣﺎﻟﻰ، در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪادى از اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﻰ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎرى از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎى ﺧﻮدﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻟﺰ...

   برچسب ها (Tags): #کودک_کارآفرین #میلیونر_خود_ساخته #میلیاردر_خودساخته #میلیاردر_خود_ساخته #هوش_مالی #ایران_گرافی #بورس

   • امیرسالار علیزاده بذرافشان

    کودک کارآفرین

    بسیاری از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮات ﺧــﻮب، ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺮﻓــﻪ اى در آﯾﻨﺪه اﺳــﺖ. اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ! ﺗﺎم ﮐﻮرﻟﻰ، ﺣﺴﺎﺑﺪار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ﻣﺎﻟﻰ، در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪادى از اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﻰ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎرى از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎى ﺧﻮدﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻟﺰ...

    برچسب ها (Tags): #کودک_کارآفرین #میلیونر_خود_ساخته #میلیاردر_خودساخته #میلیاردر_خود_ساخته #هوش_مالی #ایران_گرافی #بورس