برق و الکترونیک ، برترین حوزه موضوعی کشور در ۲۰ سال اخیر: تاریخچه