فراسان

فراسان

مالک: علیرضا امیدفر

اعضای گروه: 21

شرح:

گروهی برای هم افزایی در جهت افزایش آموزشهای عملی جهت سرعت بخشی در پروسه کارآفرینی.

توضیح مختصر: گارگاههای عملی ( ورکشاپ ها)

جستجو در این گروه

اعضای گروه