استارتاپ سیدلی

استارتاپ سیدلی

مالک: امیرسالار علیزاده بذرافشان

اعضای گروه: 1

شرح:
توضیح مختصر: درباره تیم و استارتاپ: سیدلی استارتاپی در حوزه فین تک و ولث تک هست که مرحله تحقیقات بازار انجام شده است و در مرحله طراحی MVP است و در مرکز کارآفرینی آران مستقر شده است. این استارتاپ دارای مشاوران خبره و با تجربه کارآفرینی و برنامه نویسی است.

استارتاپ سیدلی

درباره تیم و استارتاپ: سیدلی استارتاپی در حوزه فین تک و ولث تک هست که مرحله تحقیقات بازار انجام شده است و در مرحله طراحی MVP است و در مرکز کارآفرینی آران مستقر شده است. این استارتاپ دارای مشاوران خبره و با تجربه کارآفرینی و برنامه نویسی است.

جستجو در این گروه

اعضای گروه