منابع انسانی (HUMAN RESOURCES)

منابع انسانی (HUMAN RESOURCES)

مالک: سید جواد مرتضوی اناری

اعضای گروه: 13

شرح:

این گروه با هدف بحث و تعامل در خصوص منابع انسانی و مسایل مبتلا به آن تشکیل شده است

مسایلی مانند جذب ، مصاحبه شغلی ، حقوق و دستمزد ، انگیزش، نارضایتی در کارکنان ، ارزیابی عملکرد و امثالهم

جستجو در این گروه

اعضای گروه