سانبا( سانما)

سانبا( سانما)

مالک: چترسان

اعضای گروه: 3

شرح:

اخبار سانبا (سامانه نمونه سازی بردهای الکترونیکی) شرکت سرای آسان ایرانیان برساد 

ارایه دهنده خدمات مونتاژبردهای الکترونیکی با تکنولوژی SMT 

EMS)Electronic Manufacturing Services)

 

توضیح مختصر: سانبا :سامانه نمونه سازی بردهای الکترونیکی ( سانما: سامانه نمونه سازی محصولات استارتاپی)

سانبا( سانما)

سانبا :سامانه نمونه سازی بردهای الکترونیکی ( سانما: سامانه نمونه سازی محصولات استارتاپی)

جستجو در این گروه

اعضای گروه