ساتبا( ساتما)

ساتبا( ساتما)

مالک: چترسان

اعضای گروه: 5

شرح:

اخبار ساتبا (سامانه تولید  بردهای الکترونیکی) شرکت سرای آسان ایرانیان برساد 

ارایه دهنده خدمات مونتاژبردهای الکترونیکی با تکنولوژی SMT 

EMS)Electronic Manufacturing Services)

 

توضیح مختصر: ساتبا : سامانه تولید بردهای الکترونیکی (سامانه تولید محصولات استارتاپی)

ساتبا( ساتما)

ساتبا : سامانه تولید بردهای الکترونیکی (سامانه تولید محصولات استارتاپی)

جستجو در این گروه

اعضای گروه