مدیریت عملکرد کارکنان

عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از کلیدهای موفقیت سازمانهاست. عملکرد خوب به معنی
بهره وری، کیفیت، سودآوری و مشتریمداری است. به همین دلیل است که سازمانهای موفق جهان تلاش
زیادی می کنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این توفیق دست
پیدا نمایند که با فراهم کردن این عوامل، بر عملکرد کارکنانشان )هم از نظر میزان و هم از نظر کیفیت(
بیفزایند. بدیهی است با چنین نگرشی، مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار
کارکنان، از اهمیت بسیاری در فرآیند مدیریت سازمانها برخوردار می گردد. در این مقاله برآنیم تا مدیریت
عملکرد و اجزاء تشکیل دهنده آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. همچنین به اختصار نقش مدیریت
عملکرد را در پرورش منابع انسانی و تأثیر سیستم پاداش را در اجرای نظام مدیریت عملکرد در سازمان
بررسی می کنیم. به امید این که روزی سازمانهای ایرانی نیز به سطوح بالای عملکردی دست یابند