دورهمی گپ 34 اشنایی با شتابدهنده سما تک

دورهمی گپ 34 اشنایی با شتابدهنده سما تک
توسط رضا شفاعی

دورهمی گپ مشهد

هر هفته پنجشنبه ها با ما باشید