صفحه های مهندس شریف شریفزاده

https://profile.chatrsun.cloud/@sharifzadehsharif

از اینکه سانبا پلاس باعث شده که در کنار مهندسین خلاق و توانمندی همچون مهندس شریف شریف زاده باشیم بسیار خرسندم.