روشن کردن لامپ های فلورسنت بدون اتصال به منبع تغذیه با پدیده کرونا

http://io9.gizmodo.com/5204842/a-field-of-light-sabers-powered-by-ambient-electricity

پدیده کرونا یا هاله 

 يكي از پديده هايي كه در ارتباط با تجهيزات برقدار از جمله خطوط انتقال فشار قوي مطرح مي شود، كرونا است. ميدان الكتريكي در نزديكي ماده رسانا مي تواند به حدي متمركز شود كه هواي مجاور خود را يونيزه نمايد. اين مسئله مي تواند منجر به تخليه جزئي انرژي الكتريكي شود، كه به آن پدیده کرونا یا هاله مي گويند