تفکیک گروه به دو گروه مجزا

این گروه به دو گروه مجزای سواد مالی ایران گرافی ومهارت فروش و روانشناسی فروش ایران گرافی تفکیک خواهد شد.