ساتبا( ساتما)

ساتبا : سامانه تولید بردهای الکترونیکی (سامانه تولید محصولات استارتاپی)