آی سی BGA

    علی دهستانی
    توسط علی دهستانی

    (BGA( ball-grid array

    ساتبا( ساتما)

    ساتبا : سامانه تولید بردهای الکترونیکی (سامانه تولید محصولات استارتاپی)