Jamilnikandish

محل سکونت: Edtech
گرایش های تخصصی در رشته دانشگاهی:

Mashhad

شبکه سازی: منتور / کوچ هستم

وبلاگها

پستی در وبلاگ وجود ندارد.