علیرضا امیدفر

زندگی زیباست ، زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست ، گر بیفروزیش رقص شعله اش تا صد کران پیداست . ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.

()

نام و نام خانوادگی: اميدفر