فرناز مسعودی

آدرس ایمیل: f.masoodi313@yahoo.com
آخرین مقطع تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
رشته های دانشگاهی: برق - الکترونیک
شبکه سازی: تخصص دارم

دوستان

عضویت گروه